Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Datum a čas

Dnes je neděle, 21. 4. 2019

Navigace

Obsah

Základní škola a Mateřská škola Přídolí, příspěvková organizace, Přídolí 90, 381 01 Český Krumlov

 

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

Čl. 1.

Základní ustanovení

 

Ředitelka Mateřské školy Přídolí, příspěvkové organizace, Přídolí 90, podle §123 odst. 4 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává tuto směrnici o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.

 

Úplatu za předškolní výchovu dítěte v mateřské škole tvoří základní částka ve výši 210,- Kč stanovena vždy  měsíčně. Školné  se stanoví k 1.9. příslušného školního roku. 

Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí se poskytuje bezúplatně. Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy je stanoveno na nejvýše 12 měsíců - § 123 odst.2 novely  školského zákona 472/2011 Sb. Omezení předškolního vzdělávání  poskytovaného bez úplaty na 12 měsíců se nevztahuje na děti zdravotně postižené dle § 16 odst.2 školského zákona.

 

Osvobození od úplaty školného

 

dle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a § 123 zák. č. 561/2004 ve znění novely č. 472/20012 Sb. bude od úplaty osvobozen:

     a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

     b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku

         na péči,

     c) rodič, kterému náleží zvýšení příplatku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

     d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky

         pěstounské péče,

     pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy,

     e) rodič pečující alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě 

        zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a tuto skutečnost

        prokáže ředitelce školy

 

v souladu s § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění je úplata za kalendářní měsíc splatná vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

 

Nejvyšší možná úplata školného za předškolní vzdělávání je stanovena jako 50% skutečných průměrných měsíčních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Pro určení procentního podílu je nutné z uvedených nákladů odečíst náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky ze státního rozpočtu.

 

Výše úplaty je stejně stanovena i pro cizince.

 

Platba úplaty - školné se uplatňuje po dobu 12 měsíců, mateřská škola má celoroční provoz.

 

Evidence dětí v mateřských školách.

 

Evidence dětí v mat. škole  je zajištěna vedoucí učitelkou. Evidenci, účtování školného provádí vedoucí školní jídelny prostřednictvím účetních programů v počítači, ve spolupráci s hlavní účetní.

Základní částka školného je stanovena vždy na období od 1. září do 30. června školního roku.

Na období školních prázdnin v měsíci červenci a srpnu je základní částka školného stanovena zvlášť vždy do 30.6. školního roku

 

Ředitelka základní školy zveřejňuje stanovení částky za úplatu předškolního vzdělávání předem na přístupném místě do 30. 6. předcházejícího školního roku. Rovněž tak částky úplaty stanovené na období hlavních prázdnin.

Se směrnicí a částkou úplaty je seznámena vedoucí učitelka a zajišťují z pověření ředitelky informovanost rodičů, spolupracuje s vedoucí školní jídelny.

 

Čl. 2

Způsob úhrady a účtování úplaty za předškolní vzdělávání

 

Podmínkou pro zařazení do evidence pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen školné) je řádné přijetí dítěte do mateřské školy správním rozhodnutím ředitelky školy. Dokladem je žádost a rozhodnutí o přijetí ve správním řízení.

Zákonný zástupce je seznámen před nástupem dítěte do mateřské školy o možných způsobech úhrady školného. Je seznámen se školním řádem a směrnicí, poučen pro případ neplnění úplaty školného.

 

Zákonní zástupci mohou platit uvedenými  způsoby

Splatnost školného je vždy k 15.  aktuálního měsíce.

 

Způsoby provedení platby za školné:

 

K rukám učitelky MŠ vždy do 15. dne v měsíci.

Platba školného  o prázdninách se provádí v červnu za oba měsíce červenec a srpen, tedy třikrát za tři měsíce k 15.7. roku, tzn. za červenec a srpen dohromady. Vedou nás k tomu organizačně administrativní důvody.

Rodiče mají možnost platit hotově proti potvrzení.

 

Postup k podání žádosti o osvobození placení školného:

Zákonný zástupce podá žádost  vedoucí školní jídelny. Doloží doklady  vystavené úřadem práce ,státní  správou sociálního zabezpečení.. K  osvobození placení školného vydává ředitelka  písemný souhlas. Osvobozování od placení školného se neprovádí ve správním řízení. Bez žádosti a doložení dokladů  ze strany zákonných zástupců není osvobození od placení školného provedeno.

  1. osvobozeni jsou rodiče,kteří pobírají příspěvky na  živobytí v hmotné nouzi, pokud si podají žádost a doloží potřebná potvrzení o pobírání příspěvku na živobytí
  2. osvobozeny od úplaty jsou děti se zdravotním postižením, které mají vystavenou integrační doložku o zdravotním postižení SPC, kterou musí doložit ředitelce školy( dle § 123,písm.4 Školského zákona v platném znění)

Snížení úplaty školného

Snížení částky úplaty školného je automaticky prováděno pouze ve vyjmenovaných případech školské legislativy a to na 2/3 ze základní stanovené částky úplaty školného/ vyhláška č. 14/2005 Sb. v pozdějším znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a dále jen ve znění pozdějších předpisů novely  školského zákona č. 472/2011  Sb.   Zde se uplatňuje výše školného 2/3 ze stanovené částky úplaty.

Jedná se o tzv. omezenou docházku dítěte na zbývající dobu                                                                          

                                                   

Docházka dětí o prázdninách

  • Na období prázdninových provozů MŠ- červenec, srpen se děti musí řádně přihlásit na každém odloučeném pracovišti v předepsaném tiskopise vedoucím učitelkám. Mateřská škola  provozuje 12 měsíců v roce, na období  hlavních prázdnin provoz pouze omezuje po dobu pěti pracovních dnů /přípravný týden/Školné se platí ve výši 360,-Kč jako v běžném školním roce.

Pokud stačí kapacita prázdninového provozu, mohou se přijmout  rozhodnutím ve správním řízení i děti z cizích obcí, které mají místní MŠ po dobu prázdnin uzavřenou.

Toto je třeba vždy dohodnout s ředitelkou školy, ředitelka projedná se zřizovatelem MŠ - vedoucím odboru školství. Řídí se při platbě školného touto směrnicí.

Úplata školného za období prázdnin - červenec - srpen se nesnižuje. 

 

Čl.3

¨ 

Sankce za neplnění plateb školného ze strany zákonných zástupců :

 

Řídí  se školským zákonem, řádem mateřské  školy a řádem školní jídelny. Neuhrazená částka školného je vymahatelná po dobu tří roků. Ředitelka má právo třikrát provést písemnou upomínku rodičům.

 

Zákonní zástupci jsou povinni respektovat obsah této směrnice, plnit platby školného řádně a včas. Vznikají-li nedoplatky školného ze strany zákonných zástupců trvale, ředitelka použije donucovací prostředek k vymáhání pohledávky - výzva úředním dopisem, osobním jednáním, nejzazší sankcí je vyloučení dítěte z docházky do MŠ a vymáhání pohledávky v občanskoprávním řízení.

 

Mateřská škola je škola s celodenním provozem.

 Umožňujeme tyto druhy docházky:

 1. celodenní

 2. omezená - je myšlena souběžná docházka podle  §.6 odst. 3 školského zákona ( docházka  ve zbývající době  - dvě děti na jedno  místo, z nichž každé dítě pobývá v MŠ pouze 4 hodiny denně, je stanoveno 2/3 úplaty školného za měsíc

 3. polodenní ( platí se celá částka školného, která je stanovena, nesnižuje se ) 

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

 

Zákonní zástupci jsou povinni respektovat obsah této směrnice, plnit platby školného řádně a včas. Vznikají-li nedoplatky školného ze strany zákonných zástupců, ředitelka použije donucovací prostředek k vymáhání pohledávky - výzva úředním dopisem, osobním jednáním, vyloučením dítěte z docházky do MŠ.  Způsob a výše úplaty je aktualizován v přílohách směrnice vždy k danému období školního roku a hlavních prázdnin. Za plnění směrnice zodpovídají pověření vedoucí pracovníci na odloučených pracovištích MŠ. Zákonní zástupci jsou povinni respektovat obsah této směrnice, plnit platby školného řádně a včas.

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                            Mgr. Hermína Malátová

                                                                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Přídolí

 

Účinnost od 1.9.2016

Platnost od 1.9.2016 do 31.8.2017