Menu
ZŠ a MŠ Přídolí
Základní
a mateřská škola
Přídolí

Vzdělávání mysli
bez vzdělávání srdce
není žádné vzdělávání.

(Aristoteles) Logo školy

V záložce Zápis do MŠ byl zveřejněn výsledek zápisu pro školní rok 2024/2025.

Provoz ZŠ od 25.5.2020

Částečné obnovení provozu základní školy – školní skupina

Od 25. 5. 2020 dochází k částečnému obnovení provozu naší základní školy, a to formou výuky ve školní skupině. Snažíme se pro děti i pro naše zaměstnance zajistit bezpečné prostředí, a proto se provoz školy bude řídit zvýšenými hygienickými pravidly, která doporučilo Ministerstvo školství. Žádáme všechny rodiče, aby tyto stanovené podmínky dodržovali. Všechna uvedená pravidla jsou závazná, pokud nedojde ke změně epidemiologické situace v ČR a tím také ke změně nastavených hygienických pravidel.

 

Seznámení s podmínkami provozu základní školy do konce školního roku 2019/2020

 

Na základě doporučení MŠMT stanovuje ředitelka školy tyto podmínky pro provoz základní školy:

 

 

 1. Podmínky pro personální obsazení výuky školní skupiny

 

Dle pokynů MŠMT musí výuku školní skupiny zajišťovat až do konce školního roku jeden pedagog v dopolední části a jeden pedagog v odpolední části provozu školní skupiny. Pedagogové se nesmí ve skupině střídat, proto výuku nemohou zajišťovat pedagogové s krátkým úvazkem – ti se budou i nadále věnovat vzdálené výuce. Vzdálené výuce nebo činnostem, které souvisejí se vzdělávací činností školy, se budou věnovat i pedagogičtí pracovníci, kteří náležejí do rizikové skupiny – nemohou působit přímo ve školní skupině. Z deseti pedagogických pracovníků naší školy tak mohou výuku  zajišťovat pouze tři pedagogičtí pracovníci. Pokud by došlo k čerpání OČR nebo k onemocnění dvou z těchto pracovníků, nebude škola schopna zajistit fungování školní skupiny podle stanovených hygienických požadavků.

 

 

 1. Prostorové podmínky pro provoz školních skupin

 

Naše škola disponuje pouze jednou učebnou, ve které je možné zajistit rozmístění lavic pro 15 žáků v požadovaných vzdálenostech.

 

 

 1. Počet školních skupin a personální obsazení

Vzhledem k personálním a prostorovým možnostem školy bude pro žáky otevřena pouze jedna skupina pro nejvýše 15 žáků. Do skupiny budou zařazeni žáci všech ročníků (pokud nedojde k aplikaci kritérií pro zařazení do skupiny – viz níže). Pro skupinu je určena učebna v prvním patře školy.

Předběžně je stanoveno toto personální obsazení výuky školní skupiny:

Dopolední výuku povede asistentka pedagoga Bc. Helena Jirovská, odpolední Bc. Pavel Bachtjan.

 

 

 1. Kritéria pro zařazení do skupiny

 

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy (tj. více než 15 přihlášených žáků), rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle následujících kritérií:

 1. Do skupiny nebudou zařazení žáci pátého ročníku (postupně od nejstaršího žáka k mladšímu)
 2. Do skupiny nebudou zařazeni žáci, jejichž rodič čerpá mateřskou dovolenou nebo je na rodičovské dovolené nebo jeden z rodičů nepracuje -  není v zaměstnaneckém poměru nebo není OSVČ.
 3. Pokud i po uplatnění předcházejících kritérií bude převyšovat množství žáků přihlášených do skupiny maximální možnou hranici 15 žáků, budou do skupiny přijati zbývající žáci od nejmladšího ke staršímu.

 

 

 1. Podmínky pro zařazení žáka do školní skupiny

 

 1. Přihlásit žáka formou písemné přihlášky nejpozději do 18. 5. 2020 do 12.00 hodin. Pozdější přihlášky nepřijímáme. Přihlášku můžete zaslat:
 • naskenovanou a poslanou jako přílohu e-mailem na adresu: reditel@zspridoli.cz
 • vhodit do poštovní schránky školy
 • zaslat poštou
 • předat osobně po předchozí telefonické domluvě (730 136 617)

Tento dokument naleznete ke stažení zde: Přihláška do školní skupiny

V přihlášce zároveň svým podpisem stvrdíte, že jste byli seznámeni s podmínkami provozu základní školy v období do konce školního roku 2019/2020.

Přijetí nebo nepřijetí do skupiny bude oznámeno rodičům e-mailovou poštou.

 1. Podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) v době dvou týdnů před vstupem do školy a o seznámení s vymezením rizikových skupin Ministerstvem zdravotnictví (rizikové skupiny jsou uvedeny v bodě 16)

 Datum podepsání bude nejdříve od 23. 5. 2020 a později. Dokument je ke stažení zde: Čestné prohlášení

Čestné prohlášení můžete předat škole

 • vhozením do poštovní schránky školy, a to nejdříve 23. 5. 2020 (datum podepsání nesmí být dříve než 23. 5. 2020) a v zalepené obálce
 • předat prostřednictvím svého dítěte dne 25. 5. 2020
 • předat osobně 25. 5. 2020, pokud dítě budete doprovázet.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty před prvním vstupem žáka do školy nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Všichni žáci budou 25. 5. 2020 seznámeni s hygienickými pravidly, která jsou povinni dodržovat. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Složení skupiny je neměnné až do opětovného umožnění přítomnosti všech žáků ve škole, pravděpodobně tedy do 26. 6. 2020 (ředitelské volno na dny 29. 6.a 30. 6. zůstává nadále v platnosti). Ani v případě, že by se ve skupině uvolnilo místo, nemůžeme přijmout do skupiny jiného žáka.

 

 

 1. Školní družina

 

 1. Ranní družina nebude poskytována (stanoveno pokynem MŠMT)
 2. Odpolední výuka ve školní skupině není považována za školní družinu, proto se odpolední činnosti skupiny mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny. Úplata za přítomnost v odpolední činnosti školní skupiny se nehradí.
 3. Žák odchází ze školní skupiny bez doprovodu podle údajů  na zápisovém listu, který rodiče obdrží po potvrzení přijetí žáka do školní skupiny.
 4. Pokud si rodič nebo osoba jím pověřená bude vyzvedávat žáka osobně, zazvoní na školní zvonek a počká před budovou školy na příchod pedagoga. Pedagog mu dítě předá před školou. Vstup do šaten není rodičům umožněn.

 

 

 1. Provozní doba

 

 1. Dopolední činnosti školní skupiny:    8.00 – 12.00 hodin
 2. Odpolední činnost školní skupiny:     12.00 – 16.00 hodin

 

 

 1. Vybavení žáků

​​​​​​​

 1. Učebnice, pracovní sešity, psací a rýsovací potřeby budou mít žáci uložené v igelitové či jiné omyvatelné tašce a budou si je nechávat ve škole.
 2. Žák bude mít celkem nejméně 3 roušky - v jedné přijde a další nejméně dvě bude mít na výměnu. Čisté roušky bude mít uložené v igelitovém sáčku a další 2 sáčky bude mít na odkládání použitých roušek (jeden na tu, kterou již nebude používat, a jeden na tu roušku, kterou jen na chvíli odloží).

Všechny roušky je nutné doma vždy před dalším použitím vyprat a sterilovat přežehlením žehličkou.

Pokud bude mít žák k dispozici jednorázové roušky, bude je vhazovat do koše podle pokynů pro zacházení s nebezpečnými odpady.

 1. Pokud má žák propůjčený tablet nebo notebook ze školy, přinese ho do školy hned první den výuky.

 

 

 1. Cesta do školy a ze školy

​​​​​​​

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

 

 1. Příchod ke škole a pohyb před školou

​​​​​​​

 1. Žák (případně žák s doprovodem rodičů nebo jiné dospělé osoby) může ráno vstupovat do školního dvora  v době od 7.40 do 7.50 hodin. Dřívější příchod je zakázán.
 2. Na školním dvoře jsou žáci i jejich dospělý doprovod povinni dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 3. Žáky před školou vyzvedne pedagogický pracovník, který povede dopolední výuku školní skupiny, a odvede žáky do šatny.
 4. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. 

 

 

 1. Vstup do školy

​​​​​​​

 1. Žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Proto žádáme rodiče, aby žáky s obdobnými příznaky do školy vůbec neposílali.
 2. Při vstupu do školy změří pedagogický pracovník žákovi tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud má žák i při opakovaném kontrolním měření zvýšenou teplotu nebo vykazuje známky infekce dýchacích cest, bude žák umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat rodiče, aby si své dítě neprodleně vyzvedli. Zároveň je škola povinna kontaktovat spádovou hygienickou stanici a informovat ji o zdravotních obtížích žáka. Stejný postup je povinný, pokud se  u žáka projeví příznaky infekce dýchacích cest nebo zvýšená tělesná teplota v době vyučování.
 3. Pokud víte, že Vaše dítě trpí alergií, která se projevuje jako infekce dýchacích cest, a dítě má aktuálně zdravotní obtíže vyvolané touto alergií, je nutné doložit tuto skutečnost potvrzením pediatra nebo jiného odborného lékaře. Musí jít o potvrzení, že aktuální obtíže žáka jsou alergického původu. Bez tohoto potvrzení bude škola postupovat jako v předchozím bodě.

 

 

 1. Užívání šatny

​​​​​​​

 1. Každý žák bude mít v šatně přidělené své místo, a to tak, aby mezi žáky byly maximální možné odstupy.
 2. Přezůvky bude mít žák v sáčku, neodnáší je domů, zůstávají ve škole do konce školního roku.
 3. Přezůvky musí mít každý žák – pokud nebude mít žák přezůvky, bude to považováno za porušení hygienických pravidel.
 4. Po příchodu do šatny se žák přezuje a svršky pověsí na svůj věšák.  Ihned poté použije dezinfekci na ruce.
 5. Do třídy odchází podle pokynů pedagogického pracovníka, v roušce a s odstupem od ostatních 2 metry.

 

 

 1. Pobyt ve třídě – organizační a hygienické podmínky

​​​​​​​

 1. Ve třídě je 15 lavic, v každé lavici bude pouze jeden žák na místě, které určí pedagogický pracovník. Místa pro žáky jsou stanovena tak, aby mezi žáky byl při výuce odstup 2 metry. Je zakázáno určené místo měnit nebo posouvat.
 2. Po příchodu do třídy jde žák přímo na své místo a připraví si učební pomůcky.
 3. Roušku může žák sundat až po zahájení výuky, a to pouze na pokyn pedagoga. Po sundání roušku uloží do igelitového sáčku, který má s sebou. Z tohoto sáčku roušku vyndává a zase ji uklízí podle pokynů pedagoga.
 4. Ve třídě budou žáci různých ročníků, pokud je má pedagog vyučovat a vést jejich učení, nebude vždy možné dodržovat odstup 2 metry a učit frontálně. V případě, že pedagog přistoupí k žákovi blíže, než jsou 2 metry, aby mohl vést jeho učení a pomáhat mu, musí mít žák i pedagog roušku.
 5. Pedagog se bude snažit plnit úkoly zadané ostatním žákům ve vzdálené výuce, přednostně se bude věnovat českému jazyku, matematice, ve zbývajícím čase pak dalším předmětům.

 

 

 1. Přestávky

​​​​​​​

 1. Po ukončení každé vyučovací hodiny si žáci pečlivě umyjí a vydezinfikují ruce. Ve třídě bude připraven balzám na ruce, aby pokožka rukou netrpěla častou dezinfekcí.
 2. Po třídě se žáci pohybují vždy s nasazenou rouškou.
 3. Všichni žáci budou svačit na svém místě.

Přestávka na svačinu a pobyt na školním dvoře (v případě příznivého počasí) je stanovena na dobu od 9.40 do 10.15 hodin.

 1. Při odchodu  na školní dvůr mají žáci i pedagogický pracovník roušky a odcházejí ze třídy v rozestupech 2 metry. Roušky mají žáci i pedagogičtí pracovníci po celou dobu pobytu na školním dvoře a udržují stále odstup 2 metry od ostatních.
 2. Na WC odcházejí žáci vždy jednotlivě po svolení pedagoga a mají nasazenou roušku, po příchodu z WC si umyjí a vydezinfikují ruce.
 3. Pedagogický pracovník provádí po každé přestávce dezinfekci povrchů a často používaných předmětů (vypínače, kliky, lavice, vodovodní baterie apod.)
 4. Pedagogický pracovník je odpovědný za časté větrání ve třídě, nejméně 5 minut každou hodinu.

 

 

 1. Stravování ve školní jídelně

​​​​​​​

 1. Žáci budou odcházet na oběd ve dvou skupinách, pro celou skupinu by nebylo možné dodržet hygienické podmínky, především odstupy mezi obědvajícími žáky.
 2. První skupina má vymezený čas na oběd od 11.20  do 11.35 hodin, následně proběhne dezinfekce povrchů v jídelně. Druhá skupina půjde na oběd  v době od 11.45 do 12.00.
 3. Každý žák si před vstupem do jídelny vydezinfikuje ruce.
 4. Každý žák bude sedět u stolu sám. Po dobu oběda si sundá roušku a odloží ji do igelitového sáčku. Jídlo si nebude vyzvedávat u okénka, ale jídlo i příbory bude vydávat personál kuchyně přímo na stoly. Personál bude rovněž odnášet použité nádobí.
 5. Po obědě si žák opět vezme roušku a společně s pedagogem se vrací do třídy. Opět dodržuje odstup od ostatních žáků.

 

 

 1. Osoby s rizikovými faktory

​​​​​​​

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. 
 5. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
 6. při protinádorové léčbě
 7. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 

 1. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

​​​​​​​

 1. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která           s ním žije ve společné domácnosti. 
 2. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

 

 1. Omlouvání nepřítomnosti žáků zařazených do školní skupiny

​​​​​​​

 1. Škola vede evidenci o docházce žáků. Absence v docházce do školní skupiny se nezapočítávají do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 2. Nepřítomnost žáka a důvod jeho nepřítomnosti oznamuje zákonný zástupce žáka neprodleně, a to nejlépe první den absence telefonicky nebo e-mailem. Je to především z důvodu bezpečnosti žáků, kteří do školy chodí bez doprovodu dospělé osoby.

 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za zodpovědný přístup a respektování uvedených pravidel. Budeme se snažit, aby se i za těchto podmínek děti v naší škole cítily dobře.

 

V Přídolí dne 10. 5. 2020                                    

Mgr. Jana Jarošová

ředitelka školy

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má Viola

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den Afriky
 • Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Zítra má svátek Filip

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 21 °C 10 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/9 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/11 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 13/10 °C