Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Datum a čas

Dnes je úterý, 19. 2. 2019

Navigace

Obsah

Základní škola Přídolí – rodinná malotřídní škola

 

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Přídolí se nachází na kraji městyse Přídolí, 8 km od Českého Krumlova.  Má k dispozici tělocvičnu, velkou školní zahradu a školní dvůr, na kterém žáci tráví velké přestávky.

Ve školním roce 2017/2018 se škola vydala na cestu k moderní, otevřené škole, která poskytuje kvalitní vzdělání, využívá moderní výukové metody a moderní výukovou techniku a která se zaměřuje na pozitivní klima školy. Chceme, aby se ve škole cítili dobře všichni žáci bez ohledu na jejich nadání, sociální a rodinné zázemí a na jejich zdravotní postižení nebo znevýhodnění. Víme, že úkolem školy je nejen vzdělávat, ale také vychovávat, proto pracujeme na tom, aby veškerou činností školy prolínala osobností a sociální výchova. Chceme naučit žáky poznávat sami sebe – své možnosti, schopnosti, slabé a silné stránky a chceme vést žáky k dovednosti nacházet pro ně nejvhodnější způsob učení, pracovat se svými emocemi a svými reálnými možnostmi. Učíme žáky vytvářet dobré mezilidské vztahy. Filozofií naší školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé, které věří v sebe sama, děti samostatné, tolerantní a přátelské.

V souladu s koncepcí školy se ve školním roce 2017/2018 podařilo zlepšit podmínky vzdělávání – podstatně zvýšit dělení tříd na některé předměty a zajistit nové vybavení do tříd i pro pedagogické pracovníky.

V tomto školním roce navštěvuje naši školu 38 žáků.  Vyučování probíhá ve dvou třídách. I. třída sdružuje žáky 1. 2. a 3. ročníku a navštěvuje ji 19 žáků. Vyučování všech hodin českého jazyka a matematiky probíhá odděleně – zvlášť pro první ročník (9 žáků) a zvlášť pro druhý a třetí ročník (10 žáků). Žáci druhého ročníku mají jednu hodinu českého jazyka zcela samostatnou. Víme, že právě v prvním ročníku a dále pak v nižších ročnících prvního stupně základní školy se utváří základ pro školní úspěšnost dětí. V této třídě působí asistentka pedagoga.

Ve II. třídě se vyučuje 19 žáků 4. a 5. ročníku. Ročníky jsou děleny na jednu hodinu matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a vlastivědy. V těchto dělených hodinách se vyučuje malý počet žáků jednotlivých ročníků (11 a 8). Ve        II. třídě působí dva asistenti pedagoga.  Oddělené vyučování je z převážné části financováno z dotace od městyse Přídolí.

 

Školní vzdělávací program

Ve školním roce 2018/2019 prochází náš školní vzdělávací program změnami, chceme, aby se více zaměřil na naplňování klíčových kompetencí žáků a odrážel současné směřování školy. Budeme rovněž již od první třídy rozvíjet informatické       a logické myšlení žáků a přispívat tak k rozvoji digitálních kompetencí žáků. To je v souladu s dlouhodobým záměrem MŠMT a probíhajícími úpravami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Současně chceme doplnit školní vzdělávací program o aktivity, které budou vycházet z osobnostní a sociální výchovy.

Součástí školního vzdělávacího programu zůstane i nadále plavecký výcvik pro všechny ročníky.

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Úspěšně se věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy učení, poruchy chování a nadaní žáci). Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny je vzděláváme podle individuálních vzdělávacích plánů a poskytujeme jim předměty speciálně pedagogické péče (jako další intervence pro žáka) a pedagogické intervence. Nyní na škole působí tři asistenti pedagoga a také sociální pedagog, který se zabývá začleněním těchto žáků do školních kolektivů a provádí intervence týkající se vzájemných vztahů mezi žáky.

 

Vybavení školy

V předchozím školním roce jsme vybavili počítačovou učebnu deseti novými počítači, pro žáky jsme zakoupili 8 notebooků a do jedné ze tříd jsme pořídili interaktivní tabuli. V tomto školním roce přibyl do další třídy interaktivní displej         a pořídili jsme 20 žákovských tabletů. V prosinci 2018 zahajujeme jednu z oblastí našeho projektu Cesta k moderní škole, který je spolufinancován z prostředků EU. Do výuky zavádíme výuku na tabletech propojených s interaktivní tabulí a displejem.

Ve školním roce 2017/2018 jsme jednu z místností zařídili jako školní knihovnu, žáci si mohou půjčovat knihy i k domácí četbě nebo si je číst i v průběhu výpůjční doby přímo v knihovně.

Pro předměty speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence a intervence prováděné sociálním pedagogem využíváme nově zařízenou místnost s kobercem a nábytkem.

 

Školní družina

Do školní družiny je v tomto školním roce zapsáno 30 dětí, což je naše maximální povolená kapacita. Ve školní družině působí vychovatelka a školní asistent. V rámci školní družiny otevíráme v prosinci 2018 Klub zábavné logiky a deskových her. Školní družina je vybavena hrami, stavebnicemi a dalšími potřebami pro odpočinek a mimoškolní vzdělávání žáků. V odpoledních hodinách probíhají aktivity školní družiny také v tělocvičně, na školní zahradě nebo v okolí školy.

 

Mateřská škola

K 1.9.2018 bylo ke vzdělávání v mateřské škole zapsáno 28 dětí a tak došlo k naplnění její  maximální povolené kapacity. V mateřské škole působí dvě učitelky    a školní asistentka. Vybavení mateřské školy je na velmi dobré úrovni, děti mají k dispozici širokou nabídku didaktických her a hraček. K pobytu dětí venku využívají učitelky terasu školky, školní zahradu nebo blízké okolí školy.

Také naše mateřská škola je zapojena do projektu Cesta k moderní škole. Kromě financování pozice školní asistentky nám tento projekt umožnil zakoupit do mateřské školy 10 tabletů a v tomto školním roce mateřskou školu vybavíme také interaktivním displejem.

Velkou pozornost věnují učitelky mateřské školy přípravě předškoláků na vstup do základní školy, individuálně se jim věnují a spolupracují také s učitelkami základní školy. Předškoláci navštěvují vyučovací hodiny prvního ročníku, zapojují se do aktivit ve třídě a zvykají si tak na prostředí a způsob práce v základní škole.