Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 17. 6. 2021

Navigace

Obsah

STANOVENÍ ÚPLATY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.
 

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 

1. Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdělávání

a) Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

b) O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

c) Při zápisu k předškolnímu vzdělávání, případně v den nástupu dítěte do MŠ, jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s touto směrnicí.

 

2. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

2.1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

a) Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy. Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.

b) Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.

c) Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.

d) Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

e) Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na poskytování školního stravování.

f) Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

 

2. 2 Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce a je prováděna formou inkasa nebo hotovostní platby zároveň s platbou za stravné.

 

3.  Výše úplaty

Úplata činí 210,- Kč.

 

4. Poplatek za registraci dítěte – udržovací poplatek

a)  Udržovací poplatek jsou rodiče povinni hradit za dítě, které bylo přijato k předškolnímu   vzdělávání, ale nastoupí až v průběhu školního roku.

b) Tento udržovací poplatek činí 50,- Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém dítě  nenavštěvuje mateřskou školu.

c) Udržovací poplatky za příslušné kalendářní měsíce jsou splatné nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce, ve kterém dítě zahájilo docházku do mateřské školy a platba je prováděna formou inkasa nebo hotovostní platby.

 

5. Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy


 Vzdělávání v mateřské škole zřizované obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, a to i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky.

 

6. Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší      

    než 5 vyučovacích dnů v měsíci

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 §6 vyhlášky, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před předem známým přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle §3 odst. 1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

 

7.  Závěrečná ustanovení

a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelkou  školy pověřena zaměstnankyně:          Bc. Linda Dvořáková

b) Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2017

 

Přídolí, 1.9.2017                                                                   Mgr. Jana Jarošová

                                                                                                ředitelka školy